Se alla

Valmanifest 2023-2026

MÖJLIGHETERNAS STRÄNGNÄS
Liberal politik för en stark och välmående kommun.

Vår utgångspunkt i den lokala politiken är individen, dennes rättigheter, egenansvar och frihet.

Strängnäs kommun ska vara en kommun som erbjuder invånarna stora och likvärdiga livsmöjligheter i en trygg miljö och en väl utvecklad lokal demokrati. Vi ska vara en av landets 10 bästa kommuner gällande kärnverksamheten (skola och omsorg) och ekonomi. Kommunen ska också erbjuda ett attraktivt företagsklimat och attraktiva boendemiljöer.

Samspelet mellan en effektivt skött kommun och välfungerande näringsliv maximerar möjligheterna för ökad livskvalitet för alla, oavsett om man är barn, skolungdom, förvärvsarbetande, företagare eller pensionär.

Vi ser följande 8 områden som de viktigaste:

 1. En liberal demokratisk kommun
 2. En liberal kunskapskommun
 3. En liberal hållbar kommun
 4. En liberal kommun god att åldras i
 5. En liberal kommun med ett expanderande näringsliv
 6. En liberal kulturkommun
 7. En liberal fritidskommun
 8. En liberal trafikkommun

1. EN LIBERAL DEMOKRATISK KOMMUN
där den lokala demokratin är stark och invånarna har en stor insyn i kommunala beslutsprocesser och möjlighet att påverka. Invånarnas möjlighet till deltagande är nödvändig för att stärka förtroendet för det demokratiska samhället.

DEMOKRATIMÅL och vad vi vill åstadkomma:

 • Invånarna ska enkelt kunna initiera folkinitiativ genom till exempel folkomröstningar.
 • En oberoende visselblåsarfunktion ska inrättas senast 2023.
 • Tydliga och mätbara mål för kommunens verksamhet och ekonomi, så invånarna kan följa utvecklingen.
 • Frivilligorganisationer ska ha en mer aktiv roll i invånarnas liv.
 • Kommundelarna ska ha större inflytande vad gäller kommunala verksamheters genomförande.
 • Aktiva medborgardialoger inom flera sakområden.

2. EN LIBERAL KUNSKAPSKOMMUN
där fokus ligger på barnets/elevens rätt till likvärdig utbildning, som ger samma livsmöjligheter.

KUNSKAPSMÅL och vad vi vill åstadkomma:

 • Inom 10 år ligger de kommunala skolorna bland de 10 bästa i Sverige.
 • Förebyggande och främjande insatser som:
 • En väl fungerande och närvarande elevhälsa.
 • Skolresurser som fördelas utifrån elevernas behov.
 • Stärkande av förskolelärarnas och lärarnas ställning.
 • Ökat grundbelopp för förskolor och grundskolor.
 • Öka den lärarledda undervisningstiden.
 • Satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare.
 • Förbättra arbetsmiljön både i förskolan och skolan.
 • Öka samarbetet mellan gymnasieskolorna och näringslivet.
 • Alla Strängnäs kommuns skolor ska vara likvärdiga.

3. EN LIBERAL HÅLLBAR KOMMUN
där vår kommun blir ett slutet kretsloppssamhälle och beroendet av fossila bränslen successivt avvecklas med målet att bli en helt fossilbränslefri kommun.

HÅLLBARHETSMÅL och vad vi vill åstadkomma:

 • Strängnäs kommun ska ligga bland de 10 bästa kommunerna i landet vad gäller Agenda 2030 om fem år.
 • Kommunen är ett slutet kretslopp om 10 år.
 • Vi arbetar för en jämställd och socialt hållbar kommun.
 • Kommunen ska styra centrumutvecklingen helt genom sitt planmonopol som ett led att uppnå levande och attraktiva stadskärnor.
 • Kommunen ska styra mot hållbar expansion och ställa villkor på grönt bostadsbyggande med minskad klimatpåverkan.
 • Vi utvecklar och implementerar förnybar energi i kommunen t ex biogas och solpaneler.
 • Systematiskt arbete för ett hållbart utnyttjande av våra naturresurser.
 • De livsmedel som används i kommunens verksamheter ska vara ekologiska och närproducerade.
 • En ödehusinventering ska vara genomförd i kommunen under mandatperioden.
 • Fler koloniträdgårdar i kommunen och utveckla stadsnära odling.
 • Öka den biologiska mångfalden i kommunen.
 • Uppmuntra åtgärder för att säkra bättre grundvattennivåer och vattenkvalitet.

4. EN LIBERAL KOMMUN GOD ATT ÅLDRAS I
där invånarna erbjuds en god kommunal service, där valfrihet för brukaren är en självklarhet och ett ökat byggande av trygghets- och särskilda boenden.

OMSORGSMÅL och vad vi vill åstadkomma:

 • Strängnäs kommun ligger bland de 10 bästa kommunerna i landet vad gäller omsorg om fem år.
 • Återställa tillämpningen av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten 2023.
 • Ökat engagemang mellan det offentliga, privata och civila samhället för att uppnå god omsorg med hög kvalitet.
 • 85+ ska kunna flytta till särskilt boende när de önskar, utan kommunal bedömning.
 • Seniorpolitiken får de resurser som fordras för att tillräcklig bemanning efter behov ska kunna finnas.
 • Utbyggandet av särskilda boenden i alla kommundelar ska fullföljas.
 • Byggandet av trygghetsboende uppmuntras.
 • Lika villkor för kommunala och privata aktören inom senioromsorg och vård ska gälla.
 • De enskilde brukaren ska ha inflytande och medbestämmande, om när och i vilken form hemtjänsten skall utföras.
 • En systematisk analys, som bygger upp kunskap kring nyttan, värdet och riskerna med att den digitala välfärdstekniken, ska genomföras.
 • De årsrika ses fortsatt som en resurs vid bemanning i yrkeslivet.
 • Kompetensutbildningar, för att kunna införa fasta omsorgskontakter startas.
 • En funktion som Äldreombudsman inrättas i kommunen under 2023.

5. EN LIBERAL KOMMUN MED EXPANDERANDE NÄRINGSLIV
där hela kommunen genomsyras av en positiv attityd till företag och entreprenörskap. Vi vill arbeta för en förbättrad tillgänglighet och service för invånarna genom skapande av attraktiva centrum i alla kommunens tätorter. Ett starkt näringsliv och god tillväxt är nyckeln till samhällets fortsatta utveckling.

NÄRINGSLIVSMÅL och vad vi vill åstadkomma:

 • Strängnäs kommun har en proaktiv näringslivspolitik.
 • En kreativ och nyskapande turistnäring i hela kommunen.
 • Våra stadskärnor är attraktiva för upplevelser och handel.
 • Främja hållbart företagande och producenter av närodlade livsmedel och produkter.
 • En god kommunal planberedskap som möjliggör områden för nya företagsetableringar.
 • En digital plattform ska finnas för tillgängliga kommersiella lokaler och mark.
 • Kommunen hjälper våra företag, genom ett bra utbildningssystem, att få tillgång till den arbetskraft de behöver för att växa.
 • Mötesplatserna för företagare, tjänstemän och politiker vidareutvecklas.
 • Torghandlarna erbjuds goda betingelser för att kunna utöva sina verksamheter.
 • Relevanta och anpassade avgifter till företag för olika tillstånd och kontroller.

6. EN LIBERAL KULTURKOMMUN
där Kulturskolan och biblioteken fortsätter att utveckla sina uppskattade verksamheter. Strängnäs blir en Fristadskommun.

KULTURMÅL och vad vi vill åstadkomma:

 • Kulturens roll att främja demokrati och integration ska utvecklas, därför ökas resurserna med 10 procent per år under en femårsperiod.
 • Ett kulturcentrum i anslutning till Multeum byggs inom 5 år, som även fungerar som mötesplats.
 • Ytterligare satsningar på Kulturskolan och dess verksamheter, vilka utvecklas i hela kommunen. Avgifterna i Kulturskolan sänks för att uppmuntra till ökat deltagande.
 • Uppmuntra barn och ungdomars kreativa skapande genom olika aktiviteter, t ex att anordna en årlig vårsalong för alla niondeklassare, konst i kommunens rondeller, novelltävlingar med mera.
 • ”Meröppet” (dygnet runt öppet, obemannat utanför kontorstid) införs på minst ett bibliotek i kommunen.
 • Föreningar och studieförbund ska ha en större roll i kulturlivet – kommunen ska också skapa förutsättningarna.
 • Kommunen ansluter till ”Fristadssystemet” och står upp med stöd och hjälp till hotade/förföljda författare, journalister och andra kulturutövare.
 • Införande av årligt demokratipris för främjande av demokratiutveckling.

7. EN LIBERAL FRITIDSKOMMUN
med en aktiv fritid, rörelse, och rekreation för invånarna.

FRITIDSMÅL och vad vi vill åstadkomma:

 • Fortsatt utveckling av Larslunda till ett idrotts- och rekreationsområde genom att värna en god ekonomisk och långsiktig lösning med privata och kommunala aktörer.
 • Fritidsgårdarnas resurser ökar med 10 procent årligen de kommande fem åren. Deras uppsökande verksamhet utvecklas för att nå olika grupper ungdomar och bidra till tryggheten i lokalsamhället. Även läxhjälp och skolstöd ska erbjudas på fritidsgårdarna.
 • Skapa bättre förutsättningar för det spontana motions- och idrottsutövandet genom att frilägga mer tid på idrottsanläggningarna för allmänheten och öka kommunala skötseln i befintliga rekreationsområden som motionsspår och utegym.
 • Förskönandet av våra kommundelar fortsätter med fokus på att skapa hållbara platser som är vackra, kräver litet underhåll och som sammanför kommuninvånarna.

8. EN LIBERAL TRAFIKKOMMUN
med smarta och välplanerade trafiklösningar.

TRAFIKMÅL och vad vi vill åstadkomma:

 • Kollektivtrafiken ska vara anpassad efter invånarnas behov.
 • Utveckla en god trafikmiljö genom att se över trafiknätet i sin helhet i kommunen och sätta in trafikprojekt där det ger mest resultat på säkerhet, miljö och trängsel.
 • Allokera mer medel till vägunderhållet för befintliga vägar och fortsätta utbyggnad av ett sammanhängande gång- och cykelnät.

VÅRT MÅL ÄR EN STARK OCH VÄLMÅENDE STRÄNGNÄS KOMMUN.
GÖR DET MÖJLIGT – RÖSTA LIBERALT!